SAFARI to miejsce, w którym dzieci czują się bezpieczne, są radosne i uśmiechnięte. To właśnie tu nawiążą się pierwsze znajomości, przyjaźnie a dziecko rozwinie swoje skrywane zdolności intelektualne, manualne i muzyczne.

REGULAMIN ŻŁOBKA SAFARI

Punktu Opieki nad Dzieckiem
 1. Żłobek Safari jest przeznaczony dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia - 3 lat, funkcjonuje przez 12 miesięcy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, przerwy świątecznej 24.12-31.12 oraz dni ustawowo wolnych oraz 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej o której rodzice dzieci zostaną powiadomieni na początku każdego roku.
 2. Właścicielem Żłobka Safari jest mgr Agnieszka Matuszak.
 3. Siedziba Żłobka mieści się w Gdyni Chwarznie przy ul. Okrężnej 1A
 4. Opieka nad dziećmi sprawowana jest maksymalnie do 10 godzin dziennie w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni powszednie oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w soboty, niedziele. W ramach potrzeby Rodziców/Opiekunów jest możliwość otwarcia Żłobka wcześniej jak również zamknięcia pożniej co wiąże się z podwyższoną opłatą czesnego.
 5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w zadeklarowanych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 17.00 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 30 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.
 6. Wyżywienie zapewnia firma cateringowa zajmująca się żywieniem dzieci.
 7. Zgłaszając dziecko do Żłobka, Rodzic/Opiekun, przedstawia książeczkę zdrowia, kartę szczepień oraz zaświadczenie od pediatry, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka wystawione nie wcześniej niż 3 dni przed przyjęciem dziecka do Żłobka.
 8. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub inną chorobą, warunkiem koniecznym umożliwiającym powrót dziecka do Żłobka jest przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 9. Opłata za niewykorzystany posiłek z powodu nieobecności dziecka podlega odliczeniu tylko w przypadku, gdy najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedniego zostaną o tym fakcie poinformowani pracownicy placówki. Zwrot opłaty dokonywany jest na koniec danego miesiąca zgodnie z zasadą mnożenia dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni nieobecności dziecka w żłobku.
 10. W przypadku objęcia opieką dziecka przez Żłobek od 16 dnia danego miesiąca czesne podlega obniżeniu o 50%.
 11. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
 12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia pełnej informacji (na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA), mającej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, np.: przeciwwskazania lekarskie, uszczerbki na zdrowiu, alergie, deficyty, itp.
 13. Placówka „SAFARI” nie podejmuje się opieki nad chorym dzieckiem. W związku z tym Rodzic/Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać do niej zdrowe dziecko.
 14. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia żłobka o chorobie zakaźnej dziecka.
 15. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom nawet na wyraźne żądanie Rodzica.
 16. W razie nagłej choroby dziecka zostanie jemu udzielona pierwsza pomoc oraz natychmiast o zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni Rodzice. Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji.
 17. Odbioru dziecka z placówki dokonują Rodzice/Opiekunowie oraz osoby upoważnione w ZAŁĄCZNIKU NR 1. Gdy zaistnieje potrzeba odbioru dziecka przez osobę bez upoważnienia, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia pisemnego oświadczenia – zgody na odbiór dziecka przez wyznaczoną osobę. W oświadczeniu należy zamieścić dokładne dane personalne rodzica/opiekuna, osoby wyznaczonej do odbioru dziecka oraz podpisy w/wym. osób.
 18. Koszty ubezpieczenia dziecka (NNW) pokryte będą z wpisowego.
 19. Opłat miesięcznych za pobyt dziecka w placówce oraz opłat za posiłki zgodnych z aktualnym cennikiem należy dokonywać do 5-go dnia danego miesiąca (z góry) przelewem na rachunek bankowy Żłobka Safari: 42 1440 1387 0000 0000 1609 9546 wg następujących tytułów wpłat:
  • a) czesne (rok, pełna nazwa miesiąca, imię i nazwisko dziecka)
  • b) catering (rok, pełna nazwa miesiąca, imię i nazwisko dziecka)
 20. Wypełniona przez rodzica/opiekuna KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA jest umową. Może zostać ona rozwiązana w formie pisemnej przez obie strony nie później niż na jeden miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 21. Rodzice/Opiekunowie składający Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Safari są zobowiązani do uiszczenia opłaty za wpisowe, która nie podlega zwrotowi.
 22. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na:
  • - podawanie dziecku przez personel Safari posiłków przygotowanych przez firmę cateringową
  • - umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w placówce na stronie internetowej Safari
  • - w przypadku dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmianę pieluszki dziecka i niezbędną w tym zakresie pielęgnacje (mycie, kremowanie,…).
 23. Wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu w Żłobku „SAFARI”.
 24. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Żłobek Safari informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu części opłaty za niewykorzystane dni z abonamentu / czesnego.

Aktualności

Przyjmujemy zapisy dzieci w wieku od 20 tygodnia. 5 dni adaptacyjnych do 2 godz. dziennie GRATIS! Zniki dla rodzenstwa 10%

+ Zobacz więcej ...

Plan dnia

Oferujemy idealne warunki do rozwoju dziecka. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem dnia naszych maluszków.

+ Zobacz więcej ...

Oferta urodzinowa

Dzień urodzin to najbardziej oczekiwany dzień przez każde dziecko. Wspólnie spełnimy marzenia Twojej pociechy.

+ Zobacz więcej ...

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem żłobka SAFARI. Żłobek Safari jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat

+ Zobacz więcej ...